Algemene voorwaarden

inzake bankhuren.nl 
Vastgesteld op 12 november 2015

Artikel 1. Huurobject en bestemming
1.1. Verhuurder verklaart te hebben verhuurd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd van verhuurder, een bankstel, hierna te noemen "het gehuurde", bij partijen genoegzaam bekend en nader gespecificeerd in de door huurder ontvangen digitale bevestiging.
1.2. Huurder is verplicht het gehuurde uitsluitend te gebruiken als zitmeubel. 

Artikel 2. Huurtijd, verlenging en opzegging
2.1. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor een termijn van 36 of 60 maanden, welke termijn is gespecificeerd in de door verhuurder verzonden digitale bevestiging en welke ingaat op de datum verhuurder de digitale bevestiging met daarin de looptijd van de huurovereenkomst aan huurder verzend.
2.2. Bij het verstrijken van de in 2.1 bedoelde termijn eindigt de huurovereenkomst, zonder dat daartoe enige opzegging door verhuurder of huurder is vereist.
2.3. Wordt de huurovereenkomst door verhuurder en huurder in weerwil van het in 2.2 bepaalde in onderlinge overeenstemming voortgezet, dan wordt de huurovereenkomst bij het verstrijken van de in 2.1 bedoelde tijd verlengd voor onbepaalde tijd.
2.4. Wordt de huurovereenkomst verlengd voor onbepaalde tijd overeenkomstig het in 2.3 bepaalde, dan kan zij te allen tijde door één der partijen bij aangetekende brief of exploot met inachtneming van een termijn van ten minste 1 (één) kalendermaand tegen het einde van iedere kalendermaand worden opgezegd.

Artikel 3. Huurprijs
3.1. De hoogte van de huurprijs wordt vermeld in de door verhuurder verzonden digitale bevestiging.
3.2. Huurder moet de in 3.1 genoemde huurprijs bij vooruitbetaling middels automatische incasso vóór of uiterlijk op de eerste dag van elke maand aan verhuurder voldoen, zonder enige korting, verrekening of opschorting.

Artikel 4. Gebruiksvoorschriften
4.1. Huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens deze huurovereenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
4.2. Het is aan huurder verboden de gedaante c.q. staat van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
4.3. Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde.
4.4. Het is aan huurder verboden het gehuurde aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5. Aanvaarding, onderhoud en oplevering
5.1. Huurder verklaart het gehuurde te hebben aanvaard in goede staat.
5.2 Huurder verbindt zich om het gehuurde in goede staat te zullen houden en bij het einde van deze huurovereenkomst weer aan verhuurder ter beschikking te zullen stellen in de oorspronkelijke staat, behoudens normale slijtage.
5.3 Met betrekking tot (de kosten van) het onderhoud, herstel en/of vernieuwing geldt dat verhuurder voor huurder een Zit en Vlekgarantie (All-in House service) heeft afgesloten. Huurder verplicht zich de algemene voorwaarden van de Zit en Vlekgarantie (All-in House service) tijdig en deugdelijk na te leven. Indien en voor zover huurder geen aanspraak toe komt op de Zit en Vlekgarantie (All-in House service) omdat zij de voorwaarden van de Zit en Vlekgarantie (All-in House service) niet heeft nageleefd, komen deze kosten voor rekening van huurder.
5.4. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst komt het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van huurder, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van huurder.

Artikel 6. Tekortschieten van huurder
6.1. Indien huurder in de nakoming van enige verplichting uit de huurovereenkomst tekortschiet, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van € 5,- per geval van tekortschieten voor elke dag dat het geval van tekortschieten duurt, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming van de betrokken verplichting, alsnog, te verlangen en om vervangende schadevergoeding te verlangen
6.2 Indien huurder in de nakoming van enige verplichting uit de huurovereenkomst tekortschiet of huurder in staat van faillissement komt te verkeren heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang tussentijds door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 7. Waarborgsom
7.1. Als waarborg voor een juiste naleving van zijn verplichtingen uit deze huurovereenkomst, zal huurder binnen 14 dagen na aanvang van de huurovereenkomst een waarborgsom storten op een door verhuurder op te geven bankrekening ter hoogte van € 100,-.
7.2. Het is huurder niet toegestaan om enig door hem verschuldigd bedrag met de waarborgsom te verrekenen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op deze huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.